Điện thoại : 0985 021 559

Email : tamtrung1111@gmail.com

ID: #2545
Liên minh huyển thoại
Số tướng: 125
Trang phục: 5
Bảng ngọc: 5
IP: 15000
Rank:
Khung:
175.000 ATM
220.000 CARD

Thông tin chi tiết

Một số hỉnh ảnh khác cho bạn tham khảo